جهت تقسیم ترکه ،محل فوت متوفی تهران ولی اموال غیر...