برخی از شهرداری ها باستناد مصوبه شورای اسلامی شهر هنگام...