یکی از مراجعین به نجوا برای گرفتن مشورت ، مشکلی...